Giờ vận hành

Tổng hợp nhật ký vận hành máy gia tốc được cho dưới đây:

Tổng thời gian vận hành xích tải điện (từ năm nghiệm thu 2011 đến 10/2020) 3492 giờ
Tổng thời gian sử dụng chùm tia (từ tháng 7/2013 đến 10/2020) ~1500 giờ
Tổng số phép đo/cấy ion (từ tháng 7/2013 đến 10/2020) 3130

Quarterly operation time Thống kê thời gian đo/chiếu mẫu sử dụng kênh phân tích IBA và kênh cấy ion và tỉ lệ tương ứng trên tổng thời gian