Giờ vận hành

Thống kê thời gian đo/chiếu mẫu sử dụng kênh phân tích IBA và kênh cấy ion và tỉ lệ tương ứng trên tổng thời gian

Tổng hợp nhật ký vận hành máy gia tốc được cho dưới đây:

Tổng thời gian vận hành xích tải điện (từ năm nghiệm thu 2011 đến 10/2020)3492 giờ
Tổng thời gian sử dụng chùm tia (từ tháng 7/2013 đến 10/2020)~1500 giờ
Tổng số phép đo/cấy ion (từ tháng 7/2013 đến 10/2020)3130
Admin
Admin
Admin

Admin